شرایط استفاده از خدمات

همه تصاویر و پیغام های ارسال شده در این سایت بیان دیدگاه های نویسنده است، و لزوما دیدگاه های صاحبان نمایه ها را به مدیران این سایت منعکس نکنید.

با ثبت نام در این سایت شما توافق می کنید برای ارسال عدم هر گونه تصاویر و پیام های زشت و ناپسند، مبتذل، افترا آمیز، نفرت، تهدید، وغیره. ما به طور دائم تمام کاربرانی که انجام این کار را دنبال کنند از سایت ممنوع خواهبم کرد.

ما حق حذف، ویرایش، و یا حرکت در هر نمایه ای را به هر دلیلی داریم.